Gå direkt till sidans innehåll

Förbättrad dagvattenhantering

Delmål MP25. 3. 3

Hantering av dagvatten inom kommunen bidrar till förbättrad ekologisk och kemisk status i kommunens sjöar och vattendrag.

Näringsämnen som transporteras via dagvatten är den i särklass största källan av näringstillförsel till kommunens vattenförekomster. Att omhänderta och rena dagvatten innan det når en recipient är en förutsättning för att minska mängden fosfor och nå god vattenstatus. Indikatorn som valt till detta delmål följer därmed upp fosforhalter i utpekade sjöar.

Bedömning: Trenden är positiv, men delmålet blir svårt att nå Trenden är positiv, men delmålet blir svårt att nå

I alla pågående detaljplaner har dagvattenutredningar tagits fram. Dagvattenhanteringen i detaljplanerna ska bidra till att miljökvalitetsnormerna kan uppnås i enlighet med kommunens dagvattenstrategi. I dagvattenutredningen för Diametern anges ett antal dagvattenåtgärder som kommunen ofta brukar arbeta med inom detaljplanerna. Det är en dagvattendamm i parken, skelettjordar med trädplantering i gatumiljöer, växtbäddar och växtbeklädda tak.
Under 2022 har kommunen i en utredning tagit fram en kravnivå för dagvattenhantering inom Flemingsbergsdalens programområde. Programområdet är 72 ha stort och rymmer flera detaljplaner. Syftet med en kravnivå på hela programområdet är dels att arbetet med dagvattenhantering bedrivs rättvist inom hela området, men framförallt för syftar det till att bidra med att en högre reningseffekt uppnås inom programområdet. Det i sin tur ska bidra till att statusen i recipienten Orlången förbättras. Den föreslagna kravnivån som utredning kom fram till kommer att användas inom hela programområdet, vilket innebär att detaljplanerna framöver får samma krav oavsett vilken markanvändning som finns på platsen idag.
Det har även under året både gjorts åtgärder samt planeras för flera framöver som syftar till att hantering av dagvatten inom kommunen ska bidra till förbättrad ekologisk och kemisk status i kommunens sjöar och vattendrag bland annat inom ramen för LÅP. För mer info om åtgärderna se indikatorn 3.1.2 samt 3.1.3.
Även om utvecklingen går åt rätt håll och fosforhalterna minskat över tid i dem utpekade sjöarna, går utvecklingen för långsamt och det blir svårt att nå delmålet.

Ansvarig organisation
  • Bygglovs- och tillsynsnämnden
  • Huddinge samhällsfastigheter AB
  • Huge bostäder AB
  • Kommunstyrelsen
  • Stockholm Vatten och Avfall AB
Uppdaterad datum: 2024-03-15