Gå direkt till sidans innehåll

Fosfor i sjöar

Indikator MP25.3.3.1

Kommunens Dagvattenstrategi är ett viktigt verktyg i arbetet med att minska näringstillförseln via dagvatten.

Avser fosforhalter i sjöarna Drevviken, Långsjön, Magelungen, Orlången och Trehörningen

Senaste värdet:
112 µg/l (2019)
Utgångsvärde:
112 µg/l (2019)

Kommentar

Värdena för fosfor i Långsjön ligger tämligen stabilt. Det rullande treårsmedelvärdet för totalfosfor är något sämre 2022 än 2021. Dock är värdena för höga jämfört med målet, varför åtgärder behöver vidtas för att uppnå målvärdet. Trehörningen-Sjödalen totalfosfor i år (2022) var 63,1 µg/l, 2021 var det 54 µg/l. Om man dock tittar på treårsmedelvärden för totalfosfor så har vi fortfarande en nedåtgående trend (78 µg/l 2019-2021 och 66 µg/l 2020-2022). Med tanke på att Trehörningen fosforfälldes 2020 borde fosforhalten vara lägre. Att den inte är det tyder på att den externa fosforbelastningen är fortsatt hög. Treårsmedelvärdet för Orlången har förbättrats och det stämmer överens med tidpunkten för fällningen så att man nu har tre år i rad med data efter att fällningen genomfördes vilket gör att treårsmedelvärdet förbättras markant 2022 jämfört med 2021. Treårsmedelvärdet i Magelungen är i princip oförändrat men med en liten förbättring. Med tanke på att aluminiumfällning genomfördes i sjön 2021 hade man kunnat förvänta sig ett bättre resultat. Stockholm Vatten AB har dock tagit fler prover vilka visar på att aluminiumfällningen haft önskad effekt. Treårsmedelvärdet visar på en liten försämring i Drevviken. Aluminiumfällning genomfördes efter provtagningen 2022 och man kan därför vänta sig en förbättring 2023. Aluminiumfällning fortgår även under 2023 enligt plan.

Ansvarig organisation
  • Huddinge samhällsfastigheter AB
  • Huge bostäder AB
  • Kommunstyrelsen
  • Stockholm Vatten och Avfall AB
Uppdaterad datum: 2023-04-26