Gå direkt till sidans innehåll

Fosfor i sjöar

Indikator MP25. 3.3. 1

Kommunens Dagvattenstrategi är ett viktigt verktyg i arbetet med att minska näringstillförseln via dagvatten.

Avser fosforhalter i sjöarna Drevviken, Långsjön, Magelungen, Orlången och Trehörningen

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2020
Senaste värdet:
28 µg/l (2023)
Utgångsvärde:
59 µg/l (2020)
Målvärde 2025:
23 µg/l (2025)

Kommentar

Trehörningen
Man kan se en förbättring av 3-årsmedelvärdet och det bedöms bero på aluminiumfällningen som genomfördes 2020, vilket reducerade fosforhalterna med ca 50–70 % i sjöns ytvatten och statusen för fosfor har därefter förbättrats från “Dålig” till “Måttlig”. Fosforhalterna i Trehörningen är dock fortsatt höga och det är fortsatt är en stor extern belastning på sjön, vilket innebär risk för försämrat resultat framöver. Halterna behöver minska ytterligare för att sjön ska ha möjlighet att uppnå god ekologisk status.

Orlången
Fosforhalterna har minskat med storleksordningen 50 % i sjöns ytvatten sedan aluminiumfällningen genomfördes (2019) och statusen för fosfor har förbättrats från “Dålig” till “Måttlig". Från år 2020 till 2023 syns ingen tydlig tendens till tillbakagång, vilket visar att behandlingen fortsatt verkar ha god effekt. Högre fosforhalt i bottenvattnet jämfört med vid ytan i augusti 2020 och juli 2023 visar dock på ett visst läckage av fosfor från sjöns sediment och en fortsatt externbelastning gör att fosforhalterna behöver minska ytterligare för att sjön ska kunna uppnå god ekologisk status.

Magelungen
Fosforhalterna i Magelungen fortsätter att minska. Fosforresultat kan vara lite väderberoende mellan åren men erhållet resultat är ändå en indikation på att reduktionen av internbelastning (aluminiumfällningen) som skedde 2021 varit ganska effektiv. Att Magelungen är en del i ett sjösystem gör att resultatet inte enbart beror på sjön i sig utan den påverkas även av uppströms liggande sjöar.

Drevviken
Fosforhalterna har minskat markant under 2023 efter det att aluminiumfällning genomförts i delar av sjön under 2022–2023. Då åtgärden är så pass nära i tid är det svårt att dra alltför långtgående slutsatser om resultatet, men initialt kan det ses som ett mycket positivt resultat av fällningen

Långsjön
Fosforhalterna ligger kvar på höga nivåer vilket primärt handlar om en extern belastning som är för stor. Det har pågått felkopplingsundersökningar för att se om det finns en belastning som man inte känner till men inga större källor har identifierats även om det kan förekomma smärre bräddningar. Det är mycket tveksamt om god status kan uppnås till 2027.

Ansvarig organisation
  • Huddinge samhällsfastigheter AB
  • Huge bostäder AB
  • Kommunstyrelsen
  • Stockholm Vatten och Avfall AB
Uppdaterad datum: 2024-03-15