Gå direkt till sidans innehåll

Utsläpp från konsumtion

Indikator MP25. 1.3. 1

Som en stor offentlig inköpare har kommunen genom kravställande vid upphandling
möjlighet att minska de konsumtionsbaserade utsläppen.

Avser konsumtionsbaserade utsläpp från varor och produkter inom kommunens verksamheter. Inköp som inte klassas som en vara eller produkt är inte inräknade i denna siffra.

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet:
27,4 kiloton (2023)
Målvärde 2025:
24,2 kiloton (2025)

Kommentar

Utsläppssiffran är framtagen genom en så kallad miljöspendanalys. En miljöspendanalys är en inköpsanalys där olika miljöfaktorer har integrerats. Det gör det möjligt att undersöka den miljö- och klimatpåverkan som uppstår till följd av inköp inom offentlig sektor. Men också att undersöka vilken och hur stor miljöpåverkan olika typer av inköp har i relation till andra typer av inköp. Utsläppen beräknas baserat på hur mycket pengar som spenderats inom olika inköpskategorier, så kallad spendanalys.

Huddinge kommuns konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp från varor och produkter uppgick år 2023 till 27,4 kiloton koldioxidekvivalenter. Majoriteten (45%) av dessa utsläpp kommer från entreprenader såsom mark- och anläggningsarbeten, gatu- och parkarbeten samt fastighetsförvaltning och byggentreprenader. Därefter kommer utsläpp från inköp av livsmedel och måltider (18%), omsättningsvaror (10%), facility management (8 %), IT och telekom (7 %), fordon, maskiner och transporter (7%) samt utbildning, pedagogik och kultur (5%). Administrativa och externa tjänster står för en försumbar del (0,2 %).

Jämfört med 2022 har kommunens konsumtionsbaserade utsläpp minskat med ca 5 % samtidigt som kostnaden för kommunens inköp är i princip densamma som 2022. Om minskningen beror på skillnader i vad kommunen köpt in utifrån behov jämfört med föregående år eller om det beror på mer hållbara inköpsval är för tidigt att säga i dagsläget.

Ansvarig organisation
  • Huddinge samhällsfastigheter AB
  • Huge bostäder AB
  • Samtliga nämnder
Uppdaterad datum: 2024-02-08