Gå direkt till sidans innehåll

Inga farliga nivåer av luftföroreningar

Delmål MP25. 5. 1

Kommunen arbetar för att luften där människor stadigvarande vistas inte överstiger farliga nivåer.

Luftkvalitén i Huddinge påverkas i stor utsträckning av avgaser som genereras av transporter som sker inom kommunens gränser. Med trafikbelastning ökar halterna av skadliga partiklar och kväveoxider. Genom satsningar på hållbara resor där gång, cykel, kollektivresor och fossiloberoende fordon prioriteras förbättras luftkvalitén i kommunen. Indikatorer som valts till detta delmål följer därmed upp årsmedelvärdet av partiklar och kväveoxider.

Bedömning: Delmålet kan uppnås Delmålet kan uppnås

Luftkvaliteten i Huddinge ligger stadigt under miljökvalitetsnormerna och därmed även under kommunens målvärde för luft på de platser där människor stadigvarande vistas. Halterna överstiger målvärdet på de mest trafikerade vägarna i kommunen, vilket inte är bra, positivt är dock att det inte vistas speciellt mycket människor på dessa platser. I och med målen om minskade växthusgasutsläpp från transporter samt omställning av fordonsflottan, till fossiloberoende sådan, som är på gång finns gott hopp om att halterna även på dessa platser kommer att minskas över tid.

Utsikterna för att nå målvärdet är goda.

Ansvarig organisation
  • Bygglovs- och tillsynsnämnden
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2024-02-02