Gå direkt till sidans innehåll

Gifter i miljön

Huvudområde MP25. 5

Övergripande mål: Användningen av farliga ämnen i samhället ska minska samt spridning av miljögifter som har negativ inverkan på miljö och människor ska minimeras. Luften i Huddinge ska fortsatt vara ren och inte skadlig för människor, djur och växter.

Användning och spridning av farliga ämnen är en risk för hälsan för både kommunens invånare och anställda. Kommunens värdefulla resurser i form av vatten, mark och luft riskerar också att försämras. Kommunens handlingsplaner för gifter i miljön, förorenade områden samt avfallsplan utgör en viktig del i arbetet med att minska spridningen av miljögifter. Måluppfyllelsen förutsätter att kommunens nämnder och bolag har ett strukturerat kemikaliearbete.

Bedömning: Svårbedömt om målet kan uppnås Svårbedömt om målet kan uppnås

För temaområdet Gifter i Miljön bedöms merparten av indikatorerna kunna uppnås under programperioden. Kunskap om och fokus på området gifter i miljön ökar i kommunen liksom i samhället. Dock är det mycket långt kvar till att miljögifter i samhället är minimerade och inte påverkar miljö och människor.

Luftkvaliteten i Huddinge ligger stadigt under miljökvalitetsnormerna, med undantag för de mest trafikerade vägarna i kommunen, där få människor stadigvarande vistas.

För att nå uppsatta mål inom programperioden behöver Handlingsplan Gifter i miljön förlängas och alla relevanta åtgärder arbetas igenom i verksamheterna under de kommande åren. En ekonomisk översyn behöver göras för respektive nämnd, detta för att se över i vilken utsträckning nämnderna kan öka andelen inköp av miljöcertifierade/miljömärkta varor och produkter.

För att nå målet krävs en fördubbling av miljömärkta inköp.

För att minska mängden uppkommen, rest-, grov och farligt avfall behöver sorteringsgraden öka, en utveckling som kommer stödjas i de krav på fastighetsnära sortering och insamling för hushåll som kommer träda i kraft den 1 januari 2027.

Kommunens pågående inventering av potentiellt förorenade områden kommer med stor sannolikhet leda till fynd av föroreningar som behöver åtgärdas varvid ekonomiska medel för hantering av dessa behöver avsättas.

Uppdaterad datum: 2024-02-08