Gå direkt till sidans innehåll

Gifter i miljön

Huvudområde MP25. 5

Övergripande mål: Användningen av farliga ämnen i samhället ska minska samt spridning av miljögifter som har negativ inverkan på miljö och människor ska minimeras. Luften i Huddinge ska fortsatt vara ren och inte skadlig för människor, djur och växter.

Användning och spridning av farliga ämnen är en risk för hälsan för både kommunens invånare och anställda. Kommunens värdefulla resurser i form av vatten, mark och luft riskerar också att försämras. Kommunens handlingsplaner för gifter i miljön, förorenade områden samt avfallsplan utgör en viktig del i arbetet med att minska spridningen av miljögifter. Måluppfyllelsen förutsätter att kommunens nämnder och bolag har ett strukturerat kemikaliearbete.

Bedömning: Svårbedömt om målet kan uppnås Svårbedömt om målet kan uppnås

För temaområdet Gifter i Miljön bedöms målvärdet för merparten av indikatorerna kunna uppnås under programperioden. Kunskap om och fokus på området gifter i miljön ökar i kommunen liksom i samhället. Dock är det mycket långt kvar till att miljögifter i samhället är minimerade och inte påverkar miljö och människor.

Luftkvaliteten i Huddinge ligger stadigt under miljökvalitetsnormerna, med undantag för de mest trafikerade vägarna i kommunen, där få människor stadigvarande vistas.

Handlingsplan Gifter i miljön har aktualiserats under 2023. För att nå målet 100 % genomförda åtgärder behöver mer arbete ske inom verksamheterna under de kommande två åren. Tyvärr saknas underlag från flera av kommunens större förvaltningar, vilket gör utfallet svårbedömt för 2023, men kan innebära att arbetet behöver prioriteras högre under 2024 för att nå målet.

Genom att ta hjälp av miljömärkning kan kommunen minska halten av skadliga kemikalier i inköpta varor och produkter. En ekonomisk översyn behöver göras för respektive nämnd, för att kartlägga i vilken utsträckning nämnderna kan öka andelen inköp av miljöcertifierade/miljömärkta varor och produkter. För att nå målvärdet krävs en fördubbling av miljömärkta inköp, och arbetet behöver prioriteras om det ska nås.

För att minska mängden uppkommet rest-, grov och farligt avfall behövs en vidareutveckling av insamlingssystem som leder till högre sorteringsgrad samt riktade åtgärder som leder till beteendeförändringar. Utvecklingen kommer också stödjas i de krav på fastighetsnära sortering och insamling för hushåll som kommer träda i kraft den 1 januari 2027. Måluppfyllelsen är till stor del beroende av SRV återvinning AB:s (SRV) arbete, men kommunen har också en viktig funktion som stöd till SRV samt samverkanspart inom ramen för olika projekt.

Under 2023 startade projektet Återbruk i kommunkoncernen i syfte att skapa ett effektivt och strukturerat återbruksarbete inom kommunkoncernen. Projektplanen för projektet sträcker sig till september 2024 och bland projektmålen finns bland annat inköp av ett IT-systemstöd för lagerhållning och beställning av återbrukade varor, identifiera och ta i bruk en återbrukslokal, samt framtagande av ett styrdokument för försäljning och återbruk.

Kommunens pågående inventering och riskklassning av potentiellt förorenade områden har under 2023 genomförts strukturerat och resurssatt. Här ser utsikterna goda ut för att nå målet till 2025. Om/när områdena konstateras vara förorenade behöver ekonomiska medel avsättas för hantering av dessa.

Uppdaterad datum: 2024-03-05