Gå direkt till sidans innehåll

Områden med höga naturvärden

Indikator MP25. 4.1. 1

Områden som klassats med naturvärdesklass 1 och 2 är de platser i kommunen som har de högsta naturvärden och innehåller särskilt artrika miljöer. En fragmentering eller försämring av dessa artrika milijöer kan bli irreversibla och områden med naturvärdesklass 1 och 2 ska därför bevaras eller utvecklas.

Avser areal mark med naturvärdesklass 1 och 2 som bevarats eller utvecklats.

Rad-id Datum Värde (ha)

0

2021

213,83

1

2022

213,83

2

2023

213,83

Kommentar

I framtagande av det reviderade miljöprogrammet användes kommunens dåvarande kartsystem GIS. Detta verktyg har sedan dess uppdateras och heter numera HuGis. Ett nytt kartskikt har tillkommit och naturvärdesklasser från området Vårby Gård är tillagt vilket innebär att nuläget ändrats från 167,87 ha till 213,83 ha, vilket är en ökning med 45,96 ha. Kommunen har innan antagandet av miljöprogrammet för 2022-2025 fattat beslut om vissa områden (Björnkulla och Loviseberg) där en fragmentering av vissa naturmiljöer kommer att påverkas, varför målvärdet till 2025 för indikator 4.1.1 om bevarande av naturvärdesklass 1 och 2 är lägre än nuläget. På grund av att naturvärdesklasserna för området Kungens kurva inte fanns med i framtagandet av programmet bör dock målvärdet justeras till 180,26 ha.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2024-02-07