Gå direkt till sidans innehåll

Stärkt biologisk mångfald i bebyggd miljö

Delmål MP25. 4. 1

Kommunen arbetar med att öka spridning av olika arter samt bevarar och utvecklar områden med naturvärdesklass 1, 2 i syfte att stärka den biologiska mångfalden i bebyggd miljö.

Kommunen är i en tillväxtfas och det är en utmaning att bevara den biologiska mångfalden samtidigt som kommunen växer. Områden med höga naturvärden är artrika områden som är väldigt svåra att ersätta vid en fragmentering och ska därför bevaras och utvecklas. Genom att ställa om lämpliga gräsytor till ängsskötsel skapas förutsättningar för en ökad artrikedom på platsen. Indikatorer som valts till detta delmål följer därmed upp områden med höga naturvärden samt gräsytor som ställt om till ängsskötsel.

Bedömning: Delmålet kan uppnås Delmålet kan uppnås

Kommunen har börjat ställa om kommunägda gräsytor till skötsel som gynnar den biologiska mångfalden. Under 2022 har arbetet med att korrigera och uppdatera kommunens skötselkartor utförts. I det arbetet identifierades sammantaget 17 ha gräsytor som kan ställas om till ängsskötsel. Under året ställdes två hektar om till ängsskötsel. De ytor som ställts om till ängsskötsel är av olika karaktär och utgörs av både små och stora ytor. Variationen av ängar i stadsmiljö är stor. De finns i parker, i och längs vägar, de är plana, sluttande och kuperade, vilket är berikande men kommer med en del utmaningar i att hitta rätt skötselmetoder då ängarna beskaffenhet skiljer sig åt. Resultatet av de gräsytor som ställts om visar på att djur- och växtlivet snabbt hittar till dessa platser och frodas. Under 2023 kommer arbetet med att ställa om och utveckla ängar att fortsätta och under programperioden bedöms uppemot 15 hektar ställas om, vilket är högre än målvärdet.

Ett nytt kartskikt har tillkommit i kommunens uppdaterade kartsystem och naturvärdesklasser från området Vårby gård är tillagt vilket innebär att nuläget för indikator 4.1.1 har ändrats från 167,87 ha till 213,83 ha, vilket är en ökning med 45,96 ha. Kommunen har innan antagandet av miljöprogrammet för 2022-2025 fattat beslut om vissa områden (Björnkulla och Loviseberg) där en fragmentering av vissa naturmiljöer kommer att påverkas, varför målvärdet till 2025 för indikator 4.1.1 om bevarande av naturvärdesklass 1 och 2 är lägre än nuläget.

Ansvarig organisation
  • Huge bostäder AB
  • Klimat- och stadsmiljönämnden
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2024-03-06