Gå direkt till sidans innehåll

Gräsytor

Indikator MP25. 4.1. 2

Kommunen sköter stora arealer gräsytor och en förändring i skötseln kan därför ge stor effekt i form av blommande ängar som är livsviktiga för pollinerare. Dessa gräsytor är belägna i tätorten och inte i skyddade områden.

Avser areal av identifierade lämpliga kommunägda gräsytor som ställts om till skötsel som gynnar den biologiska mångfalden.

Rad-id Datum Värde (ha)

0

2020

0

1

2021

0

2

2022

2

3

2023

8,5

Kommentar

Den totala arealen under 2023 uppgick till 8,5 ha. Skötselentreprenör har utfört ängsskötsel på samtliga för omställning identifierade ytor. Stickkontroller i omställda ytor som utförts tidigare, visar på att insekter snabbt hittar dessa ytor. Omställningen är lovande och potentialen för fortsatt omställning är hög. Då ängsskötsel i stadsmiljö är ett relativt nytt skötselområde medför det en del utmaningar att arbeta med, vilket kommunen fortsatt gör för att hitta rätt metoder och utrustning som är lämpliga för ändamålet. Utsikterna för att nå målvärdet för 2025 är goda.

Ansvarig organisation
  • Huge bostäder AB
  • Klimat- och stadsmiljönämnden
Uppdaterad datum: 2024-02-01