Gå direkt till sidans innehåll

Biologisk mångfald och friluftsliv

Huvudområde MP25. 4

Övergripande mål: Bevara, stärka och utveckla den biologiska mångfalden samt vidareutveckla den sammanhängande grönstruktur som skapar värde för människor, naturen och samhället i stort.

Förlusten av biologisk mångfald är ett av de största globala miljöproblemen idag och även i Sverige minskar den biologiska mångfalden i snabb takt. Anpassad naturvårdsskötsel i kommunens naturreservat, parker och gröna områden utgör en viktig del i arbetet med att bevara den biologiska mångfalden. Måluppfyllelsen förutsätter att kommunen säkerställer, utformar, förvaltar och utvecklar dessa områden, i synnerhet de områden som utpekats med höga naturvärden i kommunens naturvärdesinventering.

Bedömning: Delmålet kan uppnås Delmålet kan uppnås

Temaområdet Biologisk mångfald och friluftsliv som helhet bedöms ha en mycket god måluppfyllelse under programperioden. Att bevara och stärka den biologiska mångfalden är viktigt ur flera perspektiv och kommunen arbetar aktivt med att uppnå uppsatta mål för temaområdet. Alla tre delmålen bedöms att uppnås under programperioden. Andelen skyddad natur i kommunen är fortsatt på en mycket hög nivå jämfört med andra kommuner. En naturvårdsplan 2022–2025, som systematiskt beskriver och anger prioriteringar av naturvårdsinsatser i naturreservaten, fastställdes under 2022 och arbetas med löpande. Åtgärder som genomförts under 2023 som har stor betydelse för delmålet är att nya stängsel har anlagts och att arealen naturbetesmark har ökat från 221 ha till 296 ha. Kartläggningen av naturbetesmarker har förbättrats och en ny stor djurhållare har haft djur i Huddinge under året.

Omställning av gräsytor till ytor som gynnar den biologiska mångfalden visar på goda resultat. Den totala ängsarealen har under 2023 uppgått till 8,5 ha, inte långt från målvärdet på 10 ha.

Den kommunägda natur- och jordbruksmarken förvaltas på ett ambitiöst och professionellt sätt vilket bidrar till att stärka och utveckla den biologiska mångfalden. Miljö- och bygglovsförvaltningen har fått i uppdrag att genomföra en utredning om att inrätta Kynäsberget som naturreservat.

Huddinge ligger återigen först i länet i rankingen för årets friluftskommun, efter att ha halkat ner till 11:e plats föregående år. Framgångsreceptet är att erbjuda ett rikt friluftsliv med fokus på folkhälsa och kvalitativ tillgänglig natur. Utsikterna för att behålla placeringen bedöms som goda förutsatt att kommunen kan fortsätta avsätta resurser för att tillhandahålla efterfrågade tjänster.

Delmålet att tillgodose invånarnas behov av gröna miljöer samt tillgängliggöra naturen bedöms kunna uppnås under programperioden. Andel invånare som har närhet till mindre grönyta respektive större grönyta är oförändrat från tidigare år.

Det har framkommit att delmål 4.1 inte alltid efterlevs som önskat. Detaljplaner har delvis tagit mark med naturvärdesklass 2 i anspråk, vilket innebär en risk för exploatering av denna. Om/när detta sker bör det framgå inför beslut att planprojektet valt exploatering framför bevarande av naturvärden, vilket inte är i enlighet med miljöprogrammet eller kan vara en målkonflikt mellan översiktsplanen och miljöprogrammet.

Uppdaterad datum: 2024-03-15