Gå direkt till sidans innehåll

Radon i bostäder

Indikator MP. 4.1. 1

Måttet är under reveidering och mäts för tillfället inte.

Radonhalten i bostäder mätta under året.

Senaste värdet:
0 % (2018)
Utgångsvärde:
0 % (2018)

Kommentar

Tillsynsansvaret omfattar endast radonmätningar i flerbostadshus (byggnader med fler än 2 bostäder). Kommunen får alltså ingen kännedom om mätningar som görs i enbostadshus och parhus. Det finns heller ingen skyldighet för en fastighetsägare till en- och tvåbostadshus att meddela kommunen resultatet av en radonmätning.

När mätning görs i ett flerbostadshus behöver mätning endast göras i 20 % i bostäderna. Mätresultatet för de 20 procenten ger svar för radonhalten i hela huskroppen, men det blir missvisande att uttrycka sig i antal bostäder.

Tillsyn bedrivs just nu på alla kommunens fastighetsägare till flerbostadshus och för närvarande har ungefär en femtedel fått tillsyn. Inte förrän alla 250 objekt har fått tillsyn kan ett svar på hur många av dessa som har en radonhalt under referensvärdet lämnas, vilket kommer att dröja några år.

Under 2018 trädde den nya Strålskyddslagen ikraft. Denna tydliggör i större utsträckning att fastighetsägare till befintliga bostäder är skyldig att dels mäta och dels optimera strålskyddet i bostäderna så att referensnivån klaras. För nybyggnation gäller ännu strängare krav, där det i och med den nya lagen finns ett gränsvärde. Gränsvärdet är bindande.

Ansvar
  • Fastighetsägare
  • Tillsynsnämnden
Uppdaterad datum: 2022-02-15