Gå direkt till sidans innehåll

Ökad medvetenhet om miljöarbetet

Delmål MP25. 6. 1

Kommunen och dess helägda fastighetsbolag arbetar för att höja medvetenheten och kunskapen om både miljöproblem och det interna miljöarbetet hos anställda och förtroendevalda.

Kommunen ska vara en föregångare inom miljö- och klimatarbetet. För att kunna vara en föregångare är det viktigt att kommunens anställda och förtroendevalda har grundläggande kunskaper i miljöfrågor och hur kommunens verksamheter påverkar miljön och klimatet. Genom vidareutbildning av medarbetare utvecklar kommunen hela tiden kompetensen inom miljö- och klimatområdet. Indikatorn som valts till detta delmål följer därmed upp andel medarbetare som genomgått grundläggande miljöutbildning.

Bedömning: Delmålet kan uppnås Delmålet kan uppnås

Delmålet som handlar om att höja medvetenheten och kunskap om både miljöproblem samt det interna miljöarbetet hos anställda och förtroendevalda bedöms kunna uppnås under programperioden. Kommunen har under året tagit fram och lanserat en grundläggande miljöutbildning i syfte att höja medvetenheten och kunskapen om både miljöproblem och det interna miljöarbetet hos anställda och förtroendevalda inom såväl kommunen som fastighetsbolagen. Lanseringen skedde under andra halvan av 2022. Fram till sista december hade endast 184 anställda hunnit gå utbildningen. Då kommunen har närmare 7 000 anställda kommer det att vara en utmaning att nå samtliga. Därför krävs omfattande kommunikationsinsatser.

Ansvarig organisation
  • Huddinge samhällsfastigheter AB
  • Huge bostäder AB
  • Samtliga nämnder
Uppdaterad datum: 2024-03-05