Gå direkt till sidans innehåll

Bly i ytvatten - biotillgänglig halt

Gömmaren
Foto: Lotta Segelberg
Indikator SJ1.4.27

Metaller finns naturligt i låga halter i sötvatten. Människan har dock ökat metallhalterna i miljön genom olika utsläpp till luft och vatten. Redan vid måttligt höga halter av metaller kan fortplantningen och överlevnaden hos växter och djur påverkas. Bly är ett förorenande ämne som ingår i bedömning av kemisk status. Presenterade värden avser biotillgänglig halt av zink i ytvatten. Beräkning av biotillgänglig halt har genomförts med modellen BioMet v5.1.

Den biotillgängliga halten av bly i sjöar ska vara <1,2 µg/l för att uppnå god kemisk status.

Ytvattnets biotillgängliga halt av bly i augusti

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2020
Senaste värdet:
0,001 µg/l (2022)
Utgångsvärde:
0,002 µg/l (2020)

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Ej god status

>1,200 µg/l

1

 God status

<1,200 µg/l

Uppdaterad datum: 2023-04-25