Vattenkvalitet Holmträsket

Holmträsket har under 2000-talet förändrats från en näringsfattig sjö till en måttligt näringsrik och övergödd sjö, vilket inte är bra. Sjön har sedan en längre tid en hög konduktivitet som visar att den är påverkad av omgivningen. Vattenfärgen i sjön har ökat från svagt färgat till måttligt färgat. Siktdjupet är över 1 meter. Sjön har låga halter av tungmetaller i ytvattnet. Kvicksilverhalten i fisk har ej analyserats men bedöms vara hög.

Holmträsket provtas årligen i augusti. Flera vattenprov tas då vid djuphålan sydost om ön. En vattenhämtare sänks då 0,5 meter ned från vattenytan. Djupet vid provtagningspunkten är 1,5-1,7 meter. Vattenproverna lämnas sedan till laboratorium för analys av olika parametrar. En del av resultaten framgår av redovisningarna nedan.