Fosforhalter

Fosfor brukar vara det näringsämne som först tar slut i sötvatten och fosforbrist är den vanligaste begränsande faktorn för växternas produktion. Tillgången på fosfor bestämmer därför hur mycket växter som kan finnas och är det viktigaste näringsämnet när man ska avgöra om en sjö är övergödd eller inte. Fosforhalterna presenteras som treårsmedelvärden.

Fosforhalter i Orlången, Drevviken, Magelungen, Trehörningen (Sjödalen) och Långsjön (Segeltorp)

Magelungen
Drevviken
Långsjön, Segeltorp
Trehörningen, Sjödalen
Orlången, Vidja
Datakälla: Huddinge kommun, Stockholm Vatten och Avfall

Kommentar

Mål för fosfor för att kunna uppnå miljökvalitetsnormerna (MKN) är:
Långsjön: 23 ug/l år 2021
Orlången: 23 ug/l år 2021
Magelungen: 22 ug/l är 2021
Drevviken: 18 ug/l år 2021

Målet (för de som inte har MKN) är:
Trehörningen: 28 ug/l år 2021

Kommunen fortsätter att följa upp fosforhalten i Trehörningen, Orlången, Långsjön, Magelungen och Drevviken, då dessa är de av kommunens sjöar som är mest övergödda.

Trehörningen har flera år i rad haft mycket höga halter av fosfor. Tänkbara orsaker är: ny bebyggelse, trasiga/läckande ledningsnät.
I Långsjön ökade fosforhalten 2014 och har fortsatt lite uppåt. Troliga orsaker är bräddning av avloppsvatten från ledningsnätet eller felkopplingar. Undersökningar pågår för att reda ut detta.

Det finns en inneboende tröghet i mark- och vattensystem som gör att det tar tid innan genomförda åtgärder får avsedd effekt på vattenstatusen.

Tillståndsklassning

 Extremt höga halter >96 µg/l
 Mycket höga halter 45–96 µg/l
 Höga halter 23–45 µg/l
 Måttligt höga halter 12–23 µg/l
 Låga halter <12 µg/l

Ansvarig organisation

Boende i Huddinge

Kommunala bolag

Samtliga nämnder

Verksamma i Huddinge