Totalfosfor Albysjön


Foto: Richard Vestin

Fosfor brukar vara det näringsämne som först tar slut i sötvatten och fosforbrist är den vanligaste begränsande faktorn för växternas produktion. Tillgången på fosfor bestämmer därför hur mycket växter som kan finnas och är det viktigaste näringsämnet när man ska avgöra om en sjö är övergödd eller inte.

En totalfosforhalt över 25-30 µg/l innebär att sjön är övergödd. Vid halter över 25 µg/l sker förändringar i sjöns ekosystem som gör att övergödningen påskyndas och sjön hamnar i en ond spiral.

Totalfosfor innefattar både fosfor som är direkt tillgänglig för växterna (fosfatjoner) och fosfor som är bunden i organismer och mineraler.

Ytvattnets innehåll av totalfosfor i augusti, rullande 3-årsmedelvärden.

Datakälla: Botkyrka kommun

Kommentar

Albysjön är en näringsfattig sjö med måttligt höga halter av totalfosfor och totalkväve.

Tillståndsklassning

 Extremt höga halter >96 µg/l
 Mycket höga halter 45–96 µg/l
 Höga halter 23–45 µg/l
 Måttligt höga halter 12–23 µg/l
 Låga halter <12 µg/l