Siktdjup Albysjön


Foto: Richard Vestin

Siktdjupet mäts med en vit skiva som sänks ner i vattnet till det djup där den inte längre syns. På det djupet återstår ca 10 procent av ljuset vid ytan. Avläsningen ska ske i skugga och inte i direkt solljus. Siktdjupet påverkas av vattnets färg, grumlighet och mängden växtplankton. Det dubbla siktdjupet används för att uppskatta det djup ned till vilket fotosyntes sker och där växter kan finnas. Siktdjupet varierar ganska mycket under året. Sjöns djup sätter också gränsen för siktdjupet. De flesta av Huddinges sjöar är relativt grunda.

Siktdjupet i augusti, rullande 3-årsmedelvärden.

Datakälla: Botkyrka kommun

Kommentar

Sjöns näringsfattiga förhållanden ger låga klorofyllhalter. Halterna av organiskt material är också låga. Albysjön är en klarvattensjö med ett bra siktdjup på drygt 3 meter i augusti. Sjön har därmed Huddinges bästa siktdjup!

Tillståndsklassning

 Mycket stort siktdjup >8 meter
 Stort siktdjup 5–8 meter
 Måttligt siktdjup 2,5–5 meter
 Litet siktdjup 1–2,5 meter
 Mycket litet siktdjup <1 meter