Organiskt material Albysjön


Foto: Richard Vestin

Halten av organiskt material ger upplysningar om förekomsten av syreförbrukande ämnen. Det vill säga organiska ämnen som när de bryts ner konsumerar syre. Därmed fås en uppfattning om risken för låga syrgashalter mellan provtagningarna. Mätning av COD (Chemical Oxygen Demand = kemisk syreförbrukning) och TOC (Total Organic Carbon = totalt organiskt kol) ger ett mått på syretärande ämnen.

Organiskt material i ytvattnet i augusti, rullande 3-årsmedelvärden.

TOC
Datakälla: Botkyrka kommun

Kommentar

Sjöns näringsfattiga förhållanden ger låga klorofyllhalter. Halterna av organiskt material är också låga. Albysjön är en klarvattensjö med ett bra siktdjup på drygt 3 meter i augusti. Sjön har därmed Huddinges bästa siktdjup!

Tillståndsklassning

 Mycket hög >16 mg/l
 Hög 12–16 mg/l
 Måttligt hög 8–12 mg/l
 Låg 4–8 mg/l
 Mycket låg <4 mg/l