Konduktivitet Albysjön


Foto: Richard Vestin

Konduktiviteten i vatten anger vattnets ledningsförmåga. Ledningsförmågan beror på vattnets innehåll av lösta joner. Det avgör hur olika ämnen kan uppträda i vattnet. Hög konduktivitet i ett vatten, dvs mycket lösta joner i vattnet, tyder i allmänhet på lättvittrade jordar i omgivningen eller annan typ av påverkan från omgivningen. Periodvis förhöjning av konduktiviteten i sjöars djupare delar kan tyda på läckage av joner från sedimenten, vanligen som ett resultat av syrgasbrist. Konduktiviteten uttrycks i milliSiemens per meter (mS/m).

Konduktivitet i augusti, både nära ytan och nära bottnen, rullande 3-årsmedelvärden.

Botten
Yta
Datakälla: Botkyrka kommun

Kommentar

Albysjön har en hög och jämn konduktivitet. Konduktiviteten ligger kring 35 mS/m.