Klorofyll Albysjön


Foto: Richard Vestin

Klorofyll är ett grönt färgämne som medverkar i växternas fotosyntes vid omvandlingen av ljusenergi till kemisk energi. Det finns olika typer av klorofyll. Klorofyll a förekommer i alla slags planktonalger och är ett enkelt mått på mängden alger i vattnet.

Ytvattnets innehåll av klorofyll-a i augusti, rullande 3-årsmedelvärden.

Datakälla: Botkyrka kommun

Kommentar

Sjöns näringsfattiga förhållanden ger låga klorofyllhalter. Halterna av organiskt material är också låga. Albysjön är en klarvattensjö med ett bra siktdjup på drygt 3 meter i augusti. Sjön har därmed Huddinges bästa siktdjup!

Tillståndsklassning

 Extremt höga halter >40 µg/l
 Mycket höga halter 20–40 µg/l
 Höga halter 10–20 µg/l
 Måttligt låga halter 2,5–10 µg/l
 Låga halter <2,5 µg/l