Alkalinitet Albysjön


Foto: Richard Vestin

Alkaliniteten är ett mått på sjöns känslighet för försurning. Den visar på sjöns förmåga att neutralisera tillskott av sura ämnen, den så kallade buffertkapaciteten. Det är först när vätekarbonathalten i vattnet nästan är slut som vattnet kan bli surt.

Näringsrika sjöar har god buffringskapacitet och kan inte försuras. Näringsfattiga sjöar kan däremot vara naturligt sura eller påverkade av försurning.

Ytvattnets alkalinitet i augusti, rullande 3-årsmedelvärden.

Datakälla: Botkyrka kommun

Kommentar

Albysjön är inte känslig för försurning. Den har ett högt pH och en mycket god buffertkapacitet.

Tillståndsklassning

 Mycket god buffertkapacitet >0,2 mekv/l
 God buffertkapacitet 0,1–0,2 mekv/l
 Svag buffertkapacitet 0,05–0,1 mekv/l
 Mycket svag buffertkapacitet 0,02–0,05 mekv/l
 Ingen eller obetydlig buffertkapacitet <0,02 mekv/l