Absorbans Albysjön


Foto: Richard Vestin

Vattnets absorbans av ljus beror på förekomsten av partiklar och lösta ämnen i vattnet. Mätning av absorbansen sker i en spektrofotometer. Absorbansen är då förhållandet mellan ljusets intensitet före och efter det att ljuset har passerat genom vattenprovet. När mätningen sker på ett filtrerat vattenprov (redovisas här) är det främst ljusabsorbtion av lösta ämnen som mäts. Skillnaden i absorbans mellan ett ofiltrerat och ett filtrerat vattenprov kan användas för att uppskatta partikelmängden i vattnet. Mätning av absorbans ger bättre noggrannhet än färgtal vid låg vattenfärg.

Ytvattnets absorbans i augusti, rullande 3-årsmedelvärden.

Datakälla: Botkyrka kommun

Kommentar

Sjöns näringsfattiga förhållanden ger låga klorofyllhalter. Halterna av organiskt material är också låga. Albysjön är en klarvattensjö med ett bra siktdjup på drygt 3 meter i augusti. Sjön har därmed Huddinges bästa siktdjup!