Zink i sediment Albysjön, 0-1 cm


Foto: Richard Vestin

Sedimenten på sjöarnas botten ger information om påverkan av miljöföroreningar från aktiviteter i samhället. I de översta centimetrarna av sedimenten syns resultaten av de senaste årens utsläpp och i de djupare liggande nivåerna kan tidigare utsläpp spåras. Djupsedimenten kan därför användas som ett historiskt arkiv. Vid jämförelser mellan ytligare och djupare sediment kan man se trender i utsläppen över tiden.

Variationen inom ett område kan vara stor. Även om proverna tas på samma plats kan halterna skilja mellan två provtagningar.

Zink i sediment Albysjön, 0-1 cm
Datakälla: Botkyrka kommun

Kommentar

Mycket låga till måttligt höga halter av tungmetaller. Koppar, krom, nickel och zink hade de högsta halterna. Liten till tydlig avvikelse från ursprungshalten. Halten av arsenik avvek inte alls från ursprungsvärdet.

Tillståndsklassning

 Mycket höga halter >5000 mg/kg TS
 Höga halter 1000–5000 mg/kg TS
 Måttligt höga halter 300–1000 mg/kg TS
 Låga halter 150–300 mg/kg TS
 Mycket låga halter <150 mg/kg TS