Luft

Luften består av 78 procent kvävgas och 21 procent syrgas. Det är den sista återstående procenten som hela luftvårdsdebatten handlar om. I den ryms alla de förorenande gaser och partiklar som skadar både hälsa och miljö.

Luftvårdsarbetet sker i samarbetet med andra aktörer i regionen. Huddinge kommunär medlem i Stockholm och Uppsala Läns Luftvårdsförbund. Förbundet är en ideell förening. Medlemmar är 35 kommuner, länens två landsting samt institutioner, företag och statliga verk. Samarbete sker med länsstyrelserna i länen. Målet med verksamheten är att samordna regionens miljöövervakning av luft.

I Huddinge är det främst höga halter av partiklar (PM10), kväveoxider och marknära ozon som är ett problem.

Kvaliteten på luften har stor betydelse för vår hälsa. Luftföroreningar kan ge ökade besvär hos personer med astma och andra luftvägssjukdomar. Trafikavgaser kan också påverka hjärt- och kärlsystemet samt ha betydelse för uppkomst av lungcancer.

Skador på naturen kan bero på höga halter av vissa ämnen eller på för högt nedfall av främst svavel och kväve, som kan ge försurning och övergödning. Höga halter av luftföroreningar och högt nedfall leder även till påverkan på kulturminnesmärken och korrosion av material.